เมื่อรถยนต์อายุ 7 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีหรือไม่?!

เมื่อรถยนต์อายุ 7 ปีต้องตรวจสภาพรถจำเป็นต้องเสียภาษีหรือไม่ กรมการขนส่งทางบกได้มีการนับอายุการใช้งานรถยนต์ที่ต้องตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ได้มีบัญญัติว่า รถที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก โดยพระราชบัญญัตินี้ใชักับรถดังนี้

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

ต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร รวมถึงส่วนอื่นๆ บนท้องถนน ที่จะทำให้อุบัติเหตุได้

 

เมื่อรถยนต์อายุครบ 7 ปี แล้วจะต้องตรวจสภาพรถที่ไหน

  1. สถานที่ตรวจสภาพรถแบบเอกชน (ตรอ.)
  2. สถานที่ตรวจสภาพรถที่ได้รับอานุญาติเท่านั้น (ตรอ.)

ยกเว้นรถที่มีน้ำหนักเกิน 1,600 กิโลกรัม (โดยไม่มีการบรรทุกอะไร) ตรวจสภาพรถได้ที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้, รถที่มีการดัดแปลงสภาพ เปลี่ยนสี เปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์, รถยนต์ที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี (อื่นๆตามพระราชบัญญัติข้อ 7) ให้นำรถไปตรวจสภาพรถ ที่หน่วยงานของกรมการขนส่งเช่นกัน

 

ราคาในการนำรถไปตรวจสอบสภาพรถ

  1. รถจักรยานยนต์ ราคา 60 บาท/คัน
  2. รถยนต์เปล่าน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ราคา 150 บาท/คัน
  3. รถยนต์เปล่าน้ำหนักเกิน 1,600 กิโลกรัม ราคา 250 บาท/คัน

เมื่อนำรถไปติดต่อตรวจสภาพรถนั้น จะต้องมีรถและคู่มือทะเบียนรถไปแสดงด้วย เพื่อที่จะตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ตรวจสภาพรถ และทางสถานที่ตรวจสภาพรถก็จะออกใบรับรองตามที่ขนส่งทางบกกำหนด

 

เมื่อตรวจสภาพรถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวสภาพรถ

สภาพรถที่บกพร่องจะต้องนำไปแก้ไขและมาตรวจสภาพรถที่เดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าบริการเพียงครึ่งเดียวของอัตราค่าบริการ แต่หากเกินจะเสียค่าบริการราคาเต็ม เมื่อผ่านแล้วเจ้าของรถถึงจะนำรถไปจ่ายภาษีประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

Comments

comments

You May Also Like