รู้ไว้!! จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าปรับเกินความจริง!!

บ่อยครั้งที่เรามีข้อกังขาเกี่ยวค่าปรับที่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรต้องจ่ายกัน แต่บางครั้งก็ปรับเกินจริงอย่างกรณีที่ดังในโลกออนไลน์ตอนนี้ หนุ่มรายหนึ่งแชร์ว่อนโซเชี่ยวโดนข้อหาขับรถเร็ว แต่อ้างปรับถึง 1พันบาทงานเข้าสิครับปรับเกินจริงดังเขากล่าวหรือไม่มาดูกันดีกว่าครับหากเราทำผิดกฎหมายจราจรแล้วจะต้องเสียค่าปรับเท่าไรกันแน่


อัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. 2552 ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2538) และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ตามลำดับ

– นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท

– นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท

– ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร
อัตราโทษ : 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดินรถ ไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตราย ไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุก
อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ
อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีรถสวนกันได้
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

– เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

– ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000–10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400–1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ)
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้)
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– หยุดรถตรงปากทางเข้า-ออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– จอดรถบนทางเท้า
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับรถ มิให้เคลื่อนย้าย
อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด
อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

– ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทางแยกทีหลัง
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที
อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000–10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)
อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

48. ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้นมีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ
อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 200 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 100 บาท

– เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ 100 เมตร
อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 200 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 100 บาท

– ขี่ จูง ไล่ ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม)
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม)
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

– ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

– ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด
อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

Comments

comments

You May Also Like